Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Disco-viva tutaj powinno być logo...

Regulamin obiektu

R E G U L A M I N O B I E K T U
1. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej
imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz
poleceń służby porządkowej.

2.Warunkiem uczestnictwa w imprezie masowej jest posiadanie ważnego
biletu, który należy okazać bez wezwania przy wejściu do lokalu i
zachować do kontroli.

3. Zabrania się wstępu osobom:
- będącym w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
- osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zabraniające wstępu na
imprezy masowe
- posiadającym niebezpieczne narzędzia i przedmioty.
4. Uczestnik imprezy masowej ma prawo do:

- korzystania ze znajdujących się na obiekcie urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem
- korzystania z zaplecza higieniczno - sanitarnego i pomocy medycznej

5. Zabrania się:
- wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych środków odurzających lub
substancji psychotropowych
- wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach
- rzucania na główną salę różnych przedmiotów
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami ;)
- korzystania z urządzeń technicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem
- uczestnictwa w imprezie w miejscu do tego nie przeznaczonym tj. drzewa
płoty lub maszty
6. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany wykonywać wszelkie polecenia
służby porządkowej (legitymującej się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu) upoważnionej w szczególności do:
- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie
- legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości
- przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą przedmioty o których mowa w punkcie 5.
- wezwania do opuszczenia imprezy masowej osób w przypadku stwierdzenia
braku uprawnienia do przebywania na imprezie masowej lub zakłócających
porządek
- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji
osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
a także chronionego mienia.
7. Kto nie przestrzega niniejszego regulaminu lub nie wykonuje polecenia porządkowego
podlega karze grzywny do 5.000 zł. oraz karze zakazu uczestnictwa w imprezie masowej.

Podstawa prawna:
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
z dnia 22 sierpnia 1997r.
(Dz. U. Nr 106, poz. 680)

Właściciel

 
 
 
 
Disco-viva
Truskolasy k/ Czestochowy;
e-mail: , www: